Rata 4 Sarja 2 19.10.2019 16:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(8) 1 1 3                                  
9 13                
Isac Sar 68 Yht 81
X   6 2                                  
18 26                
Ida Sar 109 Yht 135
(5) - - -                                  
5 5                
Jonathan Sar 66 Yht 71
1 6 1                                    
7 8                
Julina Sar 53 Yht 61
7 2                                      
9                  
Tessan Sar 50 Yht 59
3 5                                      
8                  
Christian Sar 85 Yht 93