Rata 9 Sarja 4 20.08.2019 19:04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X   9 - 9 /                              
19 28 38              
Kim Haga Sar 312 Yht 350
5 - - 5                                  
5 10                
Jennifer Sar 286 Yht 296