Rata 4 Sarja 1 20.04.2021 10:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 /                                      
10                  
Seppo Toivola Sar 0 Yht 10
7                                        
7                  
Georg Wiklund Sar 0 Yht 7