Rata 6-5 Sarja 4 27.11.2022 17:29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                         
                   
Johan Skinnars Tas 11 Sar 573 Yht 1951