Rata 7 Sarja 4 26.01.2021 19:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 / (8) 1 X                            
18 36 45 55            
Markku Sar 538 Yht 593
X   9 / 8 /                              
20 38 48              
Seppo Sar 514 Yht 562